Lecturer, Mr. Sultan Rahim Convener
Naib Qasid, Mr. Raza Ur Rahman Member
Naib Qasid, Mr. Nasir Iqbal Member
Naib Qasid, Mr. Ghulam Rabbani Member
Naib Qasid, Mr. Mujahid Khan Member
Mali, Mr. Sana Ullah Member
Cleaner, Mr. Sana Ullah   Member